Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Saber Photos

MRP Ramp Control fk

 MRP Ramp Control

برای تنظیم میزان فضای محفظه باد دوشاخ های بادی
و نتیجتاً تنظیم میزان سفتی و شلی بازی…….
* باعث می شود بازی دوشاخ به صورت تصادعی سفت شود یعنی هر چی دوشاخ داخل تر می رود سفت تر شود
در مراحل اولیه بازی نرم است و ضربات و دست انداز های نرم را به راحتی می بلعد و در ضربات بزرگ و سنگین مثل پرش ها و مسیر ها دانهیل به یان راحتی به ته نمی خورد و در مراحل انتهایی بازی بُسیار سفت می شود…..

 مناسب برای دوشاخ های :
Rock Shox:
* Boxxer World Cup
* Pike
* Lyric
* Yari

© 2020 Saber Photos